10,000" تومان" ماهانه

هاست برنزی-A
فضای میزبانی 3GB

پهنای باند 30GB

تعداد اکانت ایمیل 9

تعداد بانک اطلاعاتی3

تعداد ساب دامین 3

تعداد پارک دامین 3

تعداد ادون دامین 3

تعداد اکانت اف تی پی 3

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته

6,000" تومان" ماهانه

هاست برنزی-B
دامنه دات تی کا رایگان
فضای میزبانی2GB

پهنای باند 15GB

تعداد اکانت ایمیل 8

تعداد بانک اطلاعاتی8

تعداد ساب دامین 3

تعداد پارک دامین 3

تعداد ادون دامین 2

تعداد اکانت اف تی پی 3

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته

2,000" تومان" ماهانه

هاست برنزی-E
فضای میزبانی 1GB

پهنای باند 6GB

تعداد اکانت ایمیل 5

تعداد بانک اطلاعاتی5

تعداد ساب دامین 1

تعداد پارک دامین 1

تعداد ادون دامین 1

تعداد اکانت اف تی پی 1

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته