225,000" تومان" سالانه

هاست ارزان-A


فضای میزبانی2000MB

پهنای باند 4GB

تعداد اکانت ایمیل 4

تعداد بانک اطلاعاتی 4

تعداد ساب دامین 4

تعداد پارک دامین 4

تعداد ادون دامین 4

تعداد اکانت اف تی پی 4

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی

195,000" تومان" سالانه

هاست ارزان-B


فضای میزبانی 1500MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 3

تعداد بانک اطلاعاتی 3

تعداد ساب دامین 3

تعداد پارک دامین 3

تعداد ادون دامین 3

تعداد اکانت اف تی پی 3

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی

165,000" تومان" سالانه

هاست ارزان-C


فضای میزبانی 1000MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 2

تعداد بانک اطلاعاتی 2

تعداد ساب دامین 2

تعداد پارک دامین 2

تعداد ادون دامین 2

تعداد اکانت اف تی پی2

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی