198,000" تومان "
سالانه
Standard DV SSL - com
این گواهینامه صرفا برای دامنه های .com قابل ارائه می باشد
238,000" تومان "
سالانه
SSL Certificate - Comodo Essential SSL - Com
این گواهینامه صرفا برای دامنه های .com قابل ارائه می باشد
238,000" تومان "
سالانه
SSL Certificate Certum - Standard DV SSL - IR
این گواهینامه برای دامنه های با پسوند .IR قابل ارائه می باشد