1,990,000" تومان" ماهانه

پشتیبانی حرفه ای-A
3 ساعت پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متاسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار

1,290,000" تومان" ماهانه

پشتیبانی حرفه ای-B
2 ساعت پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متناسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار

790,000" تومان" ماهانه

پشتیبانی حرفه ای-C
1 ساعت پشتیبانی روزانه
درج محتوا برای انواع سایت
درج محتوا براساس اصول سئو
ویرایش تصاویر متناسب با هر محتوا
ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
پشتیبانی پس از اتمام کار