یادت باشد
این موفقیت نیست که انسان را می سازد این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند