4,900,000" تومان"

پلن برنزی آموزش سئو و منتورینگ (آموزش)
آموزش سئو داخلی

آموزش سئو خارجی

آموزش سئو تکنیکال

آموزش تیم سازی سئو و تسک بندی

8,900,000" تومان"

پلن نقره ای آموزش سئو و منتورینگ (آموزش ومنتورینگ و پشتیبانی ویژه)
آموزش سئو داخلی

آموزش سئو خارجی

آموزش سئو تکنیکال

آموزش تیم سازی سئو و تسک بندی

آموزش + منتورینگ+ پشتیبانی ویژه

رایگان

پلن طلایی آموزش سئو و منتورینگ (آموزش + مشاوره و منتورینگ اختصاصی+پشتیبانی ویژه)
آموزش سئو داخلی

آموزش سئو خارجی

آموزش سئو تکنیکال

آموزش تیم سازی سئو و تسک بندی

آموزش + منتورینگ + پشتیبانی ویژه+ مشاوره اختصاصی