290,000" تومان" سالانه

نمایندگی
هزینه ارسال هر پیامک 110 ریال
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی
ارسال از کد پستی
ارسال به محله های تهران
ارسال کشوری
ارسال تاریخ تولد
ارسال کدپستی کشوری
ارسال به مشاغل خاص
ارسال زمانبندی شده
ارسال پیامک نظیر به نظیر
ارسال مناسبتی
ارسال از کدپستی ایرانسل تهران
ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت
ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت
ارسال تفکیک جنسیت تبریز
پیامک دریافتی
ثبت گروه ها
ثبت افراد
نمایش دفترچه تلفن
گزارش های کامل ارسال
مسابقه و نظر سنجی
لیست مسابقات و نظر سنجی ها
نمودار مسابقه و نظرسنجی
دایورت
پاسخگویی خودکار
کلیدهای پاسخگویی خودکار
شماره های پاسخگویی خودکار
لیست سیاه
شارژ اینترنتی
پشتیبانی همیشگی و همه روزه
کنترل پنل پیشرفته تحت وب
ارائه ماژول whmcs رایگان
وب سرویس کاملا فعال
ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان
امکان خرید خطوط اختصاصی

88,000" تومان" سالانه

پنل پیامکی سایت ساز-B
هزینه ارسال هر پیامک 130 ریال
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی
ارسال از کد پستی
ارسال به محله های تهران
ارسال کشوری
ارسال تاریخ تولد
ارسال کدپستی کشوری
ارسال به مشاغل خاص
ارسال زمانبندی شده
ارسال پیامک نظیر به نظیر
ارسال مناسبتی
ارسال از کدپستی ایرانسل تهران
ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت
ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت
ارسال تفکیک جنسیت تبریز
پیامک دریافتی
ثبت گروه ها
ثبت افراد
نمایش دفترچه تلفن
گزارش های کامل ارسال
مسابقه و نظر سنجی
لیست مسابقات و نظر سنجی ها
نمودار مسابقه و نظرسنجی
دایورت
پاسخگویی خودکار
کلیدهای پاسخگویی خودکار
شماره های پاسخگویی خودکار
لیست سیاه
شارژ اینترنتی
پشتیبانی همیشگی و همه روزه
کنترل پنل پیشرفته تحت وب
ارائه ماژول whmcs رایگان
وب سرویس کاملا فعال
ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان
امکان خرید خطوط اختصاصی

55,000" تومان" سالانه

پنل پیامکی سایت ساز-C
هزینه ارسال هر پیامک 140 ریال
ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک گروهی
ارسال از کد پستی
ارسال به محله های تهران
ارسال کشوری
ارسال تاریخ تولد
ارسال کدپستی کشوری
ارسال به مشاغل خاص
ارسال زمانبندی شده
ارسال پیامک نظیر به نظیر
ارسال مناسبتی
ارسال از کدپستی ایرانسل تهران
ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت
ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت
ارسال تفکیک جنسیت تبریز
پیامک دریافتی
ثبت گروه ها
ثبت افراد
نمایش دفترچه تلفن
گزارش های کامل ارسال
مسابقه و نظر سنجی
لیست مسابقات و نظر سنجی ها
نمودار مسابقه و نظرسنجی
دایورت
پاسخگویی خودکار
کلیدهای پاسخگویی خودکار
شماره های پاسخگویی خودکار
لیست سیاه
شارژ اینترنتی
پشتیبانی همیشگی و همه روزه
کنترل پنل پیشرفته تحت وب
ارائه ماژول whmcs رایگان
وب سرویس کاملا فعال
ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان
امکان خرید خطوط اختصاصی