690,000" تومان" سالانه

نمایندگی


هزینه ارسال هر پیامک 480 ریال

ارسال پیامک تکی

ارسال پیامک گروهی

ارسال از کد پستی

ارسال به محله های تهران

ارسال کشوری

ارسال تاریخ تولد

ارسال کدپستی کشوری

ارسال به مشاغل خاص

ارسال زمانبندی شده

ارسال پیامک نظیر به نظیر

ارسال مناسبتی

ارسال از کدپستی ایرانسل تهران

ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت

ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت

ارسال تفکیک جنسیت

پیامک دریافتی

ثبت گروه ها

ثبت افراد

نمایش دفترچه تلفن

گزارش های کامل ارسال

مسابقه و نظر سنجی

لیست مسابقات و نظر سنجی ها

نمودار مسابقه و نظرسنجی

دایورت

پاسخگویی خودکار

کلیدهای پاسخگویی خودکار

شماره های پاسخگویی خودکار

لیست سیاه

شارژ اینترنتی

پشتیبانی همیشگی و همه روزه

کنترل پنل پیشرفته تحت وب

وب سرویس کاملا فعال

ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان

امکان خرید خطوط اختصاصی

199,000" تومان" سالانه

پنل پیامکی سایت ساز-B


هزینه ارسال هر پیامک 580 ریال

ارسال پیامک تکی

ارسال پیامک گروهی

ارسال از کد پستی

ارسال به محله های تهران

ارسال کشوری

ارسال تاریخ تولد

ارسال کدپستی کشوری

ارسال به مشاغل خاص

ارسال زمانبندی شده

ارسال پیامک نظیر به نظیر

ارسال مناسبتی

ارسال از کدپستی ایرانسل تهران

ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت

ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت

ارسال تفکیک جنسیت

پیامک دریافتی

ثبت گروه ها

ثبت افراد

نمایش دفترچه تلفن

گزارش های کامل ارسال

مسابقه و نظر سنجی

لیست مسابقات و نظر سنجی ها

نمودار مسابقه و نظرسنجی

دایورت

پاسخگویی خودکار

کلیدهای پاسخگویی خودکار

شماره های پاسخگویی خودکار

لیست سیاه

شارژ اینترنتی

پشتیبانی همیشگی و همه روزه

کنترل پنل پیشرفته تحت وب

وب سرویس کاملا فعال

ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان

امکان خرید خطوط اختصاصی

99,000" تومان" سالانه

پنل پیامکی سایت ساز-C


هزینه ارسال هر پیامک 695 ریال

ارسال پیامک تکی

ارسال پیامک گروهی

ارسال از کد پستی

ارسال به محله های تهران

ارسال کشوری

ارسال تاریخ تولد

ارسال کدپستی کشوری

ارسال به مشاغل خاص

ارسال زمانبندی شده

ارسال پیامک نظیر به نظیر

ارسال مناسبتی

ارسال از کدپستی ایرانسل تهران

ارسال از کد پستی ایرانسل تفکیک جنسیت

ارسال ازکدپستی همراه اول تفکیک جنسیت

ارسال تفکیک جنسیت

پیامک دریافتی

ثبت گروه ها

ثبت افراد

نمایش دفترچه تلفن

گزارش های کامل ارسال

مسابقه و نظر سنجی

لیست مسابقات و نظر سنجی ها

نمودار مسابقه و نظرسنجی

دایورت

پاسخگویی خودکار

کلیدهای پاسخگویی خودکار

شماره های پاسخگویی خودکار

لیست سیاه

شارژ اینترنتی

پشتیبانی همیشگی و همه روزه

کنترل پنل پیشرفته تحت وب

وب سرویس کاملا فعال

ارسال از 6 خط اشتراکی رایگان

امکان خرید خطوط اختصاصی