450,000" تومان "
ماهانه
پشتیبانی حرفه ای-A
4 ساعت پشتیبانی حرفه ای در روز
350,000" تومان "
ماهانه
پشتیبانی حرفه ای-B
3 ساعت پشتیبانی حرفه ای در روز
300,000" تومان "
ماهانه
پشتیبانی حرفه ای-C
2 ساعت پشتیبانی حرفه ای در روز
200,000" تومان "
ماهانه
پشتیبانی حرفه ای-D
1 ساعت پشتیبانی حرفه ای در روز