پکیج های پشتیبانی حرفه ای

 • پشتیبانی حرفه ای-A
  490,000/ماهیانه
  • 3 ساعت پشتیبانی روزانه
   درج محتوا برای انواع سایت
   درج محتوا براساس اصول سئو
   ویرایش تصاویر متاسب با هر محتوا
   ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
   پشتیبانی پس از اتمام کار
 • پشتیبانی حرفه ای-B
  390,000/ماهیانه
  • 2 ساعت پشتیبانی روزانه
   درج محتوا برای انواع سایت
   درج محتوا براساس اصول سئو
   ویرایش تصاویر متاسب با هر محتوا
   ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
   پشتیبانی پس از اتمام کار
 • پشتیبانی حرفه ای-C
  290,000/ماهیانه
  • 1 ساعت پشتیبانی روزانه
   درج محتوا برای انواع سایت
   درج محتوا براساس اصول سئو
   ویرایش تصاویر متاسب با هر محتوا
   ارائه گزارش کار در بازده زمانی مشخص
   پشتیبانی پس از اتمام کار
 • پشتیبانی حرفه ای-D
  290,000/ماهیانه
  • 1 ساعت پشتیبانی حرفه ای در روز