دنبال چه آموزشی هستین ؟

مه 28

روند های طراحی وب سایت در سال ۲۰۱۷

نگاهی به روندهای جدید طراحی UXوب سایت در سال ۲۰۱۷:
کاربران وب سایت از تجربه کاربری انتظار مفاهیمی از قبیل شخصی سازی، تعامل و انطباق را دارند و طراحان سایت برای همین است که با …

بدون دیدگاه