دنبال چه آموزشی هستین ؟

آوریل 19

نحوه انتخاب نام دامنه

Domain  در اصطلاحات فارسی دامنه گفته می شود در لغت قلمرو ترجمه میشود ولی در اینترنت نام اختصاصی وب است. هر دامنه از دو بخش تشکیل می شود که بخشی قبل از نقطه است که ثبت کننده در صورت انتخاب نشدن نام از قبل می‌تواند به ثبت بپردازد.

بدون دیدگاه