225,000" تومان" Årlig

هاست ارزان-A
فضای میزبانی2000MB

پهنای باند 4GB

تعداد اکانت ایمیل 4

تعداد بانک اطلاعاتی 4

تعداد ساب دامین 4

تعداد پارک دامین 4

تعداد ادون دامین 4

تعداد اکانت اف تی پی 4

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
قیمت سالانه 95000 تومان

195,000" تومان" Årlig

هاست ارزان-B
فضای میزبانی 1500MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 3

تعداد بانک اطلاعاتی 3

تعداد ساب دامین 3

تعداد پارک دامین 3

تعداد ادون دامین 3

تعداد اکانت اف تی پی 3

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
سالانه 75000 تومان

165,000" تومان" Årlig

هاست ارزان-C
فضای میزبانی 1000MB

پهنای باند 3GB

تعداد اکانت ایمیل 2

تعداد بانک اطلاعاتی 2

تعداد ساب دامین 2

تعداد پارک دامین 2

تعداد ادون دامین 2

تعداد اکانت اف تی پی2

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته
سالانه 65000 تومان